Szakembert keresek
Medencék párátlanítása Medence alapozás Medence burkolatok Medence élményelemek Medence építés Medence fűtés Medence gépészet Medence lépcső, létrák Medence szerkezetek Medence takarások Medencék téliesítése Medence tervezés Medence vegyszerezés Medence világítás Gőzkabinok Kerti és fürdő tavak Oktatás, továbbképzés Pezsgőmedencék Szaunák Webáruházak Wellness Uszoda-wellness látványtervezés Vízkezelés Medencék teljes körű kivitelezése Egyéb

Etikai kódex - Bevezető

Az Etikai Szabályzat célja a tisztességes piaci magatartásra vonatkozó etikai normák, valamint e normák megsértése esetén alkalmazott eljárási szabályok megállapítása.

Etikai kódex - Etikai normák

I.                   Általános elvek és normák

 

1. A Magyar Uszodatechnikai Egyesület tagjai a magyar nemzetgazdaság aktív szereplői, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül, legjobb szaktudásuk birtokában, a gazdasági verseny szabadságának tiszteletben tartásával, gazdasági tevékenységük végzéséhez szükséges engedélyek birtokában tevékenykedhetnek.

 

2. A társadalom elvárásainak megfelelően a MUE tagjainak kötelessége törekedni a hibátlan és szerződésszerű munkavégzésre megrendelőik felé, valamint tisztességes piaci magatartás tanúsítására a vevők, egymás és más cégek irányában.

 

3. Az Egyesület nevét vagy image-át saját célokra tisztességtelenül felhasználni tilos. Egyesületi tagságból következő előnyöket tilos más cégekkel szemben tisztességtelenül felhasználni.

 

II.                A tagok és a megrendelők közötti kapcsolat

 

1. A MUE tagjának gazdasági tevékenységhez szükséges szakmai tudással kell rendelkeznie, illetve gondoskodni kell arról, hogy az általa elvállalt munkát, szolgáltatást megfelelő szakmai tudással rendelkező alkalmazottal, vagy alvállalkozóval végeztesse el.

 

2. A MUE tagjának szorgalmaznia kell, hogy megrendelőjével fennálló jogviszonya alatt a jogvita lehetőségét a tőle telhető módon kizárja. Ennek érdekében törekedni kell a szerződés írásba foglalására, az abban rögzítettek maradéktalan betartására.

 

3. A MUE tagjának mindenkor be kell tartania a Szakmai Bizottság által az adott munkára általánosan előírt minimális szakmai és biztonsági követelményeket.

 4. A MUE tagjának mindig igyekeznie kell a szakszerű, minőségi munkavégzésre. A nyereséges munkára való törekvés mellett megtévesztéssel, vagy elhallgatással nem alkalmazhat a piaci viszonyoktól elrugaszkodott tisztességtelen árakat.

 

5. A MUE tagnak tilos a megrendelőt a saját termékének kelendősége fokozása érdekében bármilyen módon megtéveszteni, ideértve a megtévesztésre alkalmas hiányos tájékoztatást, mind a termék minőségére, mind felhasználhatóságára és eredetére vonatkozóan.

6. A MUE tag köteles a tevékenységére vonatkozó előírások szerinti időtartamig jótállást, szavatosságot vállalni az általa elvégzett munkára és ezt a megrendelő felé írásban dokumentálni.

 

7. A MUE tag köteles az elvégzett munkájával kapcsolatos esetleges reklamációt kellő körültekintéssel kezelni, és mindent elkövetni annak érdekében, hogy a panaszossal egyességre jusson. Amennyiben ez mégis eredménytelen lenne, köteles a panaszost tájékoztatni a további intézkedés lehetőségéről. A MUE tag jogosult a reklamációs ügyeinek intézésében a Magyar Uszodatechnikai Egyesület segítségét igénybe venni.

 

8. A MUE tag bármely körülmény mellett felelősséggel tartozik azért, hogy a megrendelőnél történő szakmai és erkölcsi fellépése a MUE-re nézve ne legyen hátrányos.

 

III. A tagok egymás közötti és az egyesületen kívüli vállalkozók közötti kapcsolat

 

1. A MUE tag más vállalkozókkal létrejött üzleti kapcsolataikban a tisztességtelen piaci magatartást tiltó szabályok betartásával kell eljárniuk. Így tilos a tisztességtelen verseny, a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés. A vállalkozó gazdasági tevékenységét a kölcsönös együttműködés szellemében úgy köteles folytatni, hogy az ne legyen ellentétben az üzleti erkölcs és tisztesség követelményeivel, valamint az üzleti szokásokkal.

 

2. A MUE tagoknak tilos más vállalkozó jó hírnevét, hitelképességét, vagy üzleti megbízhatóságát valótlan tény állításával, vagy valós ténynek hamis színben való feltüntetésével vagy bármilyen egyéb módon sérteni vagy veszélyeztetni. Tilos más vállalkozó személyére, tevékenységére, az általa gyártott termékre vagy szolgáltatásra becsmérlő, lekicsinylő valótlan állítást, tájékoztatást adni. 

 

3. A MUE tagnak tilos más vállalkozó szakmai eredményeit, termékeit hirdetéseiben sajátjaként feltüntetni, kivéve akkor, ha azt a saját alvállalkozója végezte, és erre az érintettel kötött megállapodás feljogosítja. A hirdetésben felhasznált szöveg csak olyan lehet, amelynek minden kitétele megfelel a valóságnak.

 

4. A MUE tagnak tilos más vállalkozó által kifejlesztett termék engedély nélküli utánzása, gyártása, függetlenül attól, hogy az iparjogvédelmi oltalommal rendelkezik-e vagy sem.

Tilos más vállalkozó által kifejlesztett műszaki dokumentáció engedély nélküli felhasználása. Tilos más vállalkozóra egyedileg jellemző embléma, csomagolási mód és összetévesztésre alkalmas terméknév használata.

 

5. A MUE tagnak tilos más vállalkozó üzleti titkát az üzleti erkölcsbe és tisztességbe ütköző módon megszerezni, felhasználni, vagy a titok birtokosának hozzájárulása nélkül jogosulatlanul mással közölni. Tilos más vállalkozó üzletfelei névsorának tisztességtelen megszerzése és annak saját üzletkör bővítésére való felhasználása.

 

6. A MUE tagnak tilos a versenytárgyalás tisztaságát bármilyen módon sérteni, vagy annak eredményét tisztességtelen eszközökkel befolyásolni.

 

7. A MUE tag erkölcsi kötelessége, ha olyan munka befejezésére kérik fel, ami nagy százalékban már elkészült, minden tőle telhetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy tisztában legyen a munka előzményével, és azt csak akkor vállalja el, ha megbizonyosodott arról, hogy az előző vállalkozót evvel a lépésével nem hozza hátrányos helyzetbe.

 

8. A MUE tag tartózkodjon más tagoknál dolgozó munkaerő elcsábításától. Amennyiben a fenti kritériumoknak megfelelő munkaerő szeretne valamelyik tagnál felvételt nyerni, ebben az esetben tajékoztassa a dolgozó előző munkahelyének vezetőjét.

Nem minősűl csábításnak, ha a tag nyílvános hirdetés alapján veszi fel más tagnak a munkaerejét. Ebben az esetben elvárható, hogy az új munkáltató tájékoztassa a felvételről az előző tag vezetőjét.

9. A MUE tag a szakma jó hírneve és a szakmát becsülettel végző iparosok érdekében köteles minden olyan információt a MUE-vel megosztani, amely veszélyt jelenthet a szakmára és az abban résztvevőkre erkölcsi és anyagi vonatkozásban.

Etikai kódex - Eljárási Szabályok

 I.  Általános meghatározás

 

Etikai Bizottság eljárása alá vonható azon tag, aki a fenti pontokban felsorolt kötelezettségét vétkesen megszegi.

E fogalom meghatározása szempontjából a vétkesség megállapításának két feltétele:

-         a tagnak olyan kötelezettséget kell megszegnie, amely gazdasági tevékenységéből származik,

-         a kötelességszegésnek vétkesnek kell lennie.

 

 II.                Etikai bizottság 

 

A MUE Etikai Bizottsága (továbbiakban EB) három főből, egy elnökből, és két tagból áll. A tisztségviselőket a MUE közgyűlése nyílt szavazással választja meg. Mandátumuk időtartama megegyezik az egyesület vezetőinek mandátumával. Rendkívüli esetben a MUE közgyűlése által akár egyenként, akár testületileg visszahívhatóak.

 

Az EB feladata az Etikai Kódex megalkotása, annak folyamatos karbantartása, az ebben foglaltak betartatása, valamint ennek megsértése esetén az eljárás lefolytatása, és a szankciók meghozatala

.

 III.             Etikai vétségek kivizsgálásának eljárási szabályai MUE tag esetén. 

 

1. Az EB eljárást csak aláírt írásbeli bejelentés alapján indíthat, szóbeli, vagy névtelen bejelentést figyelmen kívül kell hagyni. Egyeztető tárgyalás kitűzése nélkül el kell utasítani a panaszt, ha az nem az Etikai Kódex szabályainak megsértéséből adódik, vagy ha a jogvitában már bírósági vagy más hatósági eljárás folyamatban van.

 

2. Az EB a panasz kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles az eljárás lefolytatására. A határidőt az EB elnöke indokolt esetben további 30 nappal meghosszabbíthatja.

 

3. Az eljárás lefolytatásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben ismertetni kell az előzményeket, az érintett felek nyilatkozatait, valamint az EB határozatát. Az EB-nek az eljárás lefolytatása során jogában áll szakértőt igénybe venni.

 

4. Az EB az alábbi határozatokat hozhatja:                       

                        a panaszt elutasítja

                        a vétkest szóban figyelmezteti

                        a vétkest írásban figyelmezteti

                        a vétkes egyesületből való kizárását javasolja a MUE közgyűlésének

Az EB köteles minden határozatát a MUE közgyűlésének tudomására hoznia.

 

5. Az EB határozatával szemben a MUE elnökséghez lehet fellebbezni. A MUE elnökségi döntése ellen az illetékes bírósághoz lehet fordulni jogorvoslatért.

 

6. A MUE elnökségi tagjai, vagy az EB tagjai ellen benyújtott panasz esetén az eljárást az érintett mellőzésével a Felügyelő Bizottság egy tagjának a bevonásával kell lefolytatni. A MUE elnöke, vagy az EB elnöke ellen benyújtott panasz esetén az eljárást az érintett mellőzésével a Felügyelő Bizottság elnökének bevonásával kell lefolytatni.

 

 IV.              Etikai vétségek kivizsgálásának eljárási szabályai nem MUE tag esetén. 

 

Nem MUE tag ellen benyújtott etikai panasz esetén az EB megtagadhatja az eljárás lefolytatását, azonban nagyon indokolt és a közérdeket súlyosan sértő esetben kiadhat állásfoglalást.

 V.                 A MUE-től szakvélemény kérés esetén az eljárási szabályok. 

 

1. Az EB az egyesület nevében szakvéleményt csak aláírt írásbeli megrendelés alapján indíthat. Tárgyalás nélkül el kell utasítani a kérést, ha a panasz nem az Etikai Kódex szabályainak megsértéséből adódik, vagy ha a jogvitában már bírósági vagy más hatósági eljárás folyamatban van. Az EB-nek továbbá jogában áll saját belátása szerint a megkeresés elől udvariasan kitérni.

 

2. Az EB a vitás kérdés etikai vonatkozását saját hatáskörében, még a műszaki vonatkozású részek összeállítására szakértőt jelöl ki. Az így összeállított szakvéleményt a MUE nevében adja ki, amit a megrendelő saját belátásának megfelelően használhat föl.

 

3. Az EB a szakvélemény megrendelésekor köteles a megrendelő felé árajánlatot adni, aminek összegszerűsége nem térhet el a MUE közgyűlése által meghatározott összegkerettől. Amennyiben a szakvéleményt kérő MUE tag, úgy ezen szolgáltatás feléje díjmentes.

 

Etikai kódex - Záradék

A fenti Etikai Kódexet a Magyar Uszodatechnikai Egyesület 2003. február 20-i közgyűlésén fogadta el és tette azt minden tagjára nézve kötelezővé. 

2015 medence pályázat képei